Contact

Sue Tungay, Secretary Shuktara Trust (UK)
7 Lily Close
London W14 9YA
United Kingdom

phone: +44 (0)208 748 3151
email: info@shuktara.org






Shuktara Cakes

Somnath Sardar
+91 9874349175
shuktaracakes@gmail.com