Contact

Shuktara Trust (UK)

7 Lily Close
London W14 9YA
United Kingdom
phone: +44 (0)208 748 3151
email: info@shuktara.org

    Shuktara Cakes

    Somnath Sardar
    +91 9874349175
    shuktaracakes@gmail.com